Warning: A non-numeric value encountered in system/modules/core/library/Contao/Picture.php on line 241
#0 system/modules/core/library/Contao/Picture.php(241): __error(2, 'A non-numeric v...', '/var/www/client...', 241, Array)
#1 system/modules/core/library/Contao/Picture.php(198): Contao\Picture->getTemplateDataSource(Object(stdClass))
#2 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(1495): Contao\Picture->getTemplateData()
#3 system/modules/core/elements/ContentText.php(72): Contao\Controller::addImageToTemplate(Object(Contao\FrontendTemplate), Array)
#4 system/modules/core/elements/ContentElement.php(260): Contao\ContentText->compile()
#5 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(476): Contao\ContentElement->generate()
#6 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(213): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel), 'main')
#7 system/modules/core/modules/Module.php(282): Contao\ModuleArticle->compile()
#8 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(67): Contao\Module->generate()
#9 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(409): Contao\ModuleArticle->generate(false)
#10 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(269): Contao\Controller::getArticle(Object(Contao\ArticleModel), false, false, 'main')
#11 system/modules/core/pages/PageRegular.php(133): Contao\Controller::getFrontendModule('0', 'main')
#12 system/modules/core/controllers/FrontendIndex.php(267): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#13 index.php(20): Contao\FrontendIndex->run()
#14 {main}
Wólba 2018 - Serbski sejm
Za serbske ludowe zastupnistwo
Für eine sorbische/wendische Volksvertretung

Wuzwólowańske napominanje

Iniciatiwa za demokratiski legitiměrowane zastupnistwo Serbow a Rada starostow napominatej Was, aby ze swójeje srjejźiny pómjenowali kandidatow a kandidatki za naš prědny parlament, aby se dali zapisaś do wólarskich lisćinow a aby sobu wólili.

Z tym póstajimy zgromadnje směr za sampóstajony pśichod našogo luda. Sejm ma wótpóglěd, samopóstajowanje w kulturnych a kubłańskich pšašanjach zmóžniś, słušnosć samozamołwitosć pśewześ a z tym naš wósud sam do rukow wześ.

Znatecynjenje wjednika wuzwólowańskego wuběrka za wuzwólenje do Serbskego sejma, dnja 01.05.2018

1. Wólbny termin a wólbny čas: Wótpowědujucy § 4 wótrězkoju 2 wólbnego pórěda za Serbski sejm wózjawijo se ako slědny źeń za listowu wólbu a ako zakóńcenje wólbnego casa sobota, 03.11.2018 w 10:00 góźinach (dochadanje).

2. Pšawo na wuzwólenje: Pšawo na wuzwólenje maju wšykne Serbowki a Serby, kótarež se pśez póžedanje na zapisanje do wólarskego zapisa (§ 12) ako take wuznawaju, kótarež su na slědnem dnju listoweje wólby staśanka abo staśan Zwězkoweje republiki Nimskeje a tejerownosći zakóńcyli 16. žywjeńske lěto (§ 8, wólbny pórěd).

3. Zapisanje do wólarskego zapisa na póžedanje: Póžedanje na zapisanje do wólarskego zapisa ma se pisnje zapódaś (postaliski, e-mail, onlineformular abo zapisanje do lisćinow wólbnego wuběrka) až do 27.10.2018 w běrowje wólbneho wuběrka (§ 12, wólbny porjad). Kužda do wuzwólenja wopšawnjona wósoba ma pšawo, wót 14.10.2018 až do 18.10.2018 stawnje w casu mjazy 16:00 a 18:00 góźinami pśespytowaś pšawosć swójich do wólarskego zapisa zapisanych datow a w danem paźe pisnje abo pśez wułoženje k napisanju zapódaś pśeśiwjenje pśeśiwo wólarskemu zapisoju.

Do wuzwólenja wopšawdnjonym wósobam se zawcasa, nic pak do dopušćenja jadnotliwych wuzwóleńskich naraźenjow, pśipósćelu wuzwóleńske wózjawjenje a pódłožki za listowu wólbu.

Z kandidatkow a kandidatow wuzwólijo se až do dwanasćo wótpósłańckow resp.wótpósłańcow z dolnoserbskim narodnym wuznaśim a až do dwanasćo wótpósłańckow resp. wótpósłańcow z górnoserbskim narodnym wuznaśim. Wuzwólone su pó kuždem narodnem wuznaśu stawnje kandidatki a kandidaty z nejwěcej głosami. Kužda wólarka a kuždy wólaŕ ma za kandidatki resp. kandidatow dolnoserbskego narodnego wuznaśa a za kandidatki resp. kandidatow górnoserbskego narodnego wuznaśa stawnje tśi głose. Wón/Wóna móžo jadnotliwemu wólbnemu naraźenju jano jaden głos daś. Njewuzwólone kandidatki a kandidaty su naslědujuce wósoby w licbowem pórěźe za nich wótedanych głosow.

4. Zapodaśe jadnotliwych wuzwóleńskich naraźenjow: Wótpowědujucy § 18 wólbnego pórěda maju se jadnotliwe wuzwóleńske naraźenja až do 10.09.2018 do 16:00 góźinow pisnje pla wólbneho wjednika zapódaś. Jadnotliwe wuzwóleńske naraźenja zapodaś směju wšykne towaristwa a zwězki, kótarež se w swójich wustawkach k serbskim zaměram wuznawaju, kaž tež dalšne kupki zajmcow, kótarež swóje serbske nastupnosći pómjenuju a wobtwarźuju. Kužde zjadnośeństwo ma pšawo, zapódaś až do dwanasćo jadnotliwych wuzwóleńskich naraźenjow. Kandidatka abo kandidat derbi byś zapisana resp. zapisany we wólarskem zapisu a na slědnem dnju listoweje wólby zakóńcyś 18. žywjeńske lěto.

dr. Hagen Domaška, wólbny wjednik za wólbu do Serbskego sejma

Download flyer

Flyer (1.6 MiB)