Za serbske ludowe zastupnistwo
Für eine sorbische/wendische Volksvertretung

Serbske zhromadźenstwo

Ze swojim podpismom podpěra hižo nimale 1000 serbskich wosobinow załoženje demokratisce legitimowaneho SERBSKEHO SEJMA. Mjez nimi zastupjerjo zjawneho žiwjenja, wuměłcy, wědomostnicy, burja, duchowni, rjemjeslnicy a předewzaćeljo, wosebje tež šulerjo, wučomnicy a studenća. Wšitcy přeja sej skutkowne zastupnistwo zajimow Serbow na cyłostatnej runinje a kćějate serbske zhromadźenstwo, na kotrež móhli hordźi być.

Ludy trjebaja hustodosć generacije dołho za swój proces kulturelneho sebjenamakanja, kaž hodźi so na přikładźe Samow, indigenych ludow w Americe, ale tež pola Němcow wbokedźbować, kotrež maja samozrozumliwje mjeztym swoje parlamenty. Dynamika dźensnišeho kulturelneho, hospodarskeho a demografiskeho wuwića nam njedowola, hišće dalšu generaciju wočakać, chcemy-li eksistencu jako serbski lud dlěšodobnje zawěsćić.

Na zbožo skićeja nam wustawowe prawa – kotrež su sej tež Serbja 1989/90 sobu wudobyli – trěbnu swobodu a kóždu móžnosć, so wotpowědnym wužadanjam našeho časa stajić a so sami organizować. Jenož na nas samych zaleži, historisku šansu wužić. Tohodla:

Wutworjenje wuspěšneho serbskeho zhromadźenstwa jako přikład za druhe kulturne narody bjez swójskeho stata

Wunošk

samopostajowanje: Wudobyće kulturnopolitiskeje jednanskeje kmanosće jako narod

sebjehódnota: Přewinjenje traděrowanych začućow mjenjehódnoty

zhladowanje wotwonka: Emancipacija jako runoprawny statny lud

trajnosć: Dlěšodobne zawěsćenje atraktiwnosće našeje rěče a kultury

dźěłowe městna: wužiwanje našeje kulturelneje identity k skrućenju regionalneho hospodarstwa

žiwjenska radosć: Zmysłapołne móžnosće sobuskutkowanja wšěch generacijow při zeskutkownjenju „serbskeje renesansy“