Warning: A non-numeric value encountered in system/modules/core/library/Contao/Picture.php on line 241
#0 system/modules/core/library/Contao/Picture.php(241): __error(2, 'A non-numeric v...', '/var/www/client...', 241, Array)
#1 system/modules/core/library/Contao/Picture.php(198): Contao\Picture->getTemplateDataSource(Object(stdClass))
#2 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(1495): Contao\Picture->getTemplateData()
#3 system/modules/core/elements/ContentText.php(72): Contao\Controller::addImageToTemplate(Object(Contao\FrontendTemplate), Array)
#4 system/modules/core/elements/ContentElement.php(260): Contao\ContentText->compile()
#5 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(476): Contao\ContentElement->generate()
#6 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(213): Contao\Controller::getContentElement(Object(Contao\ContentModel), 'main')
#7 system/modules/core/modules/Module.php(282): Contao\ModuleArticle->compile()
#8 system/modules/core/modules/ModuleArticle.php(67): Contao\Module->generate()
#9 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(409): Contao\ModuleArticle->generate(false)
#10 system/modules/core/library/Contao/Controller.php(269): Contao\Controller::getArticle(Object(Contao\ArticleModel), false, false, 'main')
#11 system/modules/core/pages/PageRegular.php(133): Contao\Controller::getFrontendModule('0', 'main')
#12 system/modules/core/controllers/FrontendIndex.php(267): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#13 index.php(20): Contao\FrontendIndex->run()
#14 {main}
Wólba 2018 - Serbski sejm
Za serbske ludowe zastupnistwo
Für eine sorbische/wendische Volksvertretung

Wólbna namołwa

Iniciatiwa za demokratisce legitimowane zastupnistwo Serbow a Rada starostow namołwjetej Was, zo byšće ze swojeje srjedźizny pomjenowali kandidatow a kandidatki za prěni parlament, zo byšće so zapisać dali do wolerskich lisćinow a zo byšće sobu wolili.

Z tym stajimy zhromadnje wuhibki za sampostajeny přichod našeho ludu. Sejm ma zaměr, samopostajowanje w kulturnych a kubłanskich prašenjach zmóžnić, winowatosć samozamołwitosć přewzać a z tym naš dońt sam do rukow wzać.

Wozjewjenje wjednika wólbneho wuběrka za wólbydo Serbskeho sejma, dnja 01.05.2018

1. Wólbny termin a wólbny čas: Wotpowědnje § 4 wotrězk 2 wólbneho porjada za Serbski sejm wozjewi so jako posledni dźeń za listowe wólby a jako zakónčenje wólbneho časa sobota, 03.11.2018 w 10:00 hodź (dochad).

2. Wólbokmanosć: Wólbokmani su wšitke Serbowki a wšitcy Serbja, kotřiž so přez požadanje na zapisanje do wolerskeho zapisa (§ 12) jako tajcy wuznawaja, kiž su na poslednim dnju listowych wólbow staćanka abo staćan Zwjazkoweje republiki Němskeje a tohorunja zakónčili 16. žiwjenske lěto (§ 8, wólbny porjad).

3. Zapisanje do wolerskeho zapisa na požadanje: Požadanje na zapisanje do wolerskeho zapisa ma so pisomnje (postalisce, e-mail, onlineformular abo zapisanje do lisćinow wólbneho wuběrka) hač do 27.10.2018 w běrowje wólbneho wuběrka zapodać (§ 12, wólbny porjad). Kóžda wólbokmana wosoba ma prawo, wot 14.10.2018 hač do 18.10.2018 stajnje w času mjez 16:00 a 18:00 hodź. prawosć swojich, do wolerskeho zapisa zapisanych datow přepruwować a w datym padźe pisomnje abo přez wułoženje k napisanju zapodać spřećiwjenje přećiwo wolerskemu zapisej.

Wólbokmanym wosobam so sčasom, nic pak do dopušćenja jednotliwych wólbnych namjetow, wólbne wozjewjenje a podłožki za listowe wólby připosćelu.

Z kandidatkow a kandidatow wuzwoli so hač do dwanaće zapósłančow resp. zapósłancow z delnjoserbskim narodnym wuznaćom a hač do dwanaće zapósłančow resp. zapósłancow z hornjoserbskim narodnym wuznaćom. Woleni su po kóždym narodnym wuznaću stajnje kandidatki a kandidaća z najwjace hłosami. Kóžda wolerka a kóždy woler ma za kandidatki resp. kandidatow delnjoserbskeho narodneho wuznaća a za kandidatki resp. kandidatow hornjoserbskeho narodneho wuznaća stajnje tři hłosy. Wón/Wona móže jednotliwemu wólbnemu namjetej jenož jedyn hłós dać. Njewoleni kandidaća a njewolene kandidatki su narunanske wosoby w ličbowym porjedźe za nich wotedatych hłosow.

4. Zapodaće jednotliwych wólbnych namjetow: Wotpowědnje § 18 wólbneho porjada maja so jednotliwe wólbne namjety hač do 10.09.2018 do 16:00 hodź. pisomnje pola wólbneho wjednika zapodać. Jednotliwe wólbne namjety zapodać smědźa wšitke towarstwa a zwjazki, kotrež so w swojich wustawkach k serbskim zaměram wuznawaja, kaž tež dalše skupiny zajimcow, kotrež swoje serbske naležnosće pomjenuja a wopodstatnja. Kóžde zjednoćenstwo ma prawo, zapodać hač do dwanaće jednotliwych wólbnych namjetow. Kandidatka abo kandidat dyrbi być zapisana resp. zapisany we wolerskim zapisu a na poslednim dnju listowych wólbow zakónčić 18. žiwjenske lěto.

dr. Hagen Domaška, wólbny wjednik za wólby do Serbskeho sejma

Download flyer

Flyer (1.6 MiB)