Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung

2021

Dla tuchylnego połoženja pórucujo prezidij nuznje hobźělenje pśez online-zwisk.
Pósejźenje jo zjawne, a kuždy gósć změjo móžnosć, nam swóje nastupnosći a póstarcenja znate cyniś. Kuždy jadnotliwy luź jo hutšobnje pśepšosony k sobustatkowanju w Serbskem sejmje, aktualnje wósebnje w diskusiji hokoło pśipóznaśa ako indigeny lud a hužywanja z togo hurosćecych móžnosćow ako tež wó zachowanje pśirodnych žywjeńskich zakładow w UNESCO-biosferowem rezerwaśe.

Am 15. April ratifizierte der Bundestag das Übereinkommen Nr. 169 über eingeborene und in Stämmen lebende Völker ...

Na zakłaźe situacije pśiraźujo prezidium hobźělenje přez widejo-stream ...

Statkowne zastupowanje serbskich zajmow se dojśpijo pśez na problemy orientowane, w idealnem paźe, zgromadne wustupowanje napśeśiwo statnym a cerkwinskim instancam

Na zakłaźe situacije pśiraźujo prezidium hobźělenje přez widejo-stream ...

Korona-pandemije dla jo Serbski sejm 20. februara swójo 21. pósejźenje zasej pśewjadł ako wideokonferenca w pśibytnosći wjelich gósći a pódpěrarjow ...

Pśiduce posedźenje Serbskego sejma wótměje se zasej online ...

Na pósejźenju Serbskego sejma 23. januara su hobjadanali wótpósłane, sobuwójujuce a gósći znowa wjele napnětych a wažnych temow ...

Pó medijowej powěźeńce kritizěrujo Domowina nowy rewěrowy koncept LEAG, w kótarymž jo nadalej zapisane wótbagrowanje Miłoraza, a jo stakim něnto teke solidarna z tymi, kenž Miłoraz spušćiś njekśě, ako teke z tymi, kenž kśě se póśěženjow bliskich huglowych jamow dla pśesedliś ...

Pśiduce posedźenje Serbskego sejma wótměje se zasej online ...

W lisće na wjednistwo Ewangelskeje krajneje cerkwje Sakskeje pomina pšawniski huběrk Serbskego sejma wóthobrośenje wót pśedewześa, z póstajenim pśetłócyś wjeliki sotšyny poměr ...