Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Centralna casnikarska konferenca pśi góźbje huzwólowanja pśedparlamenta serbskego luda

My, Iniciatiwa za demokratiski legitiměrowane serbske ludowe zastupnistwo „Serbski Sejm“ kaž teke „Rada starostow“ pśepšosujomy Was hutšobnje na centralnu Casnikarsku konferencu pśi góźbje huzwólowanja pśedparlamenta serbskego luda.

Wóna se wótmějo dnja 19.10.17 w 10 góźinach w Serbskem kulturnem centrumje w Slěpem/Schleife, na Měrowej droze/Friedensstraße 65.

Zachopnje pśedstajaju se wažne rozne dypki k huzwólowańskemu póstupowanju, casowa smuga wót huzwólowańskego napominanja až do konstituěrowanja pśedparlamenta ako tež sedymdypkowy plan wó pśedwiźonej kulturnej a kubłańskej awtonomiji Serbow w zjawnopšawniskej korporaciji „Gemeinschaft der Sorben und Wenden K.ö.R.“ („Pógromadnosć Serbow k.z.p.“). Parlamentariske źěło drugich awtochtonych mjeńšynow ma se skrotka hobceriś, aby se pokazało na wócakowane pólěpšenja za serbski lud a wšyknych Łužycanarjow.

Pśedewšym pak změju wšykne pśibytne pó tom góźbu pšašanja stajiś.

Prědny raz w stawiznach buźo naš lud wóliś parlament ako suwerene politiske zastupnistwo. „Toś to zarědowanje jo wažny mrocnik pó južo kradu dłujkej droze. Pó młogich lětach pśigótowanja su huźěłane konkretne wótegrona na cesto stajane pšašanja, a hobraz za samopóstajony pśichod našogo luda w nastupnosćach rěcy a kultury lažy jasnje pśed nami. Něnto lažy na nas Serbach, aby toś tu móžnosć k pśetwórjenju hužywali.“, tak dr. Měrćin Wałda, górnołužyski powědaŕ teje iniciatiwy.

Do togo móžośo se pód www.serbski-sejm.de a pód www.facebook.com/serbskisejm informěrowaś wó doněntejšnem huwiśu.

Wy sćo hutšobnje pśepšosone!

Slědk