Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Forum k wólbam Serbkseho sejma w Běłej Wodźe dnja 13.08.2018

Wyši měšćanosta Běłej Wody Torsten Pötsch přeprosy dnja 13.08.2018 na info-forum wo Serbskim sejmje. Wón wotewri zeńdźenje a poda pohlad mjez druhim na historiju a perspektiwu Telux-žurlow w měsće: „Dyrbimy so na naše korjenje dopomnić“. Na to nawjaza Edith Penkowa z Rady starostow a praji swojich postrowjenskich słowach: „Běła Woda bě dołho wjes, serbska wjes“. Wona žadaše samopostajenje Serbow, mjez druhim tež dźělbraće Serbow na tamnišich zemskich pokładach a wujasni: „Žiwa bazowa demokratija je hakle potom, hdyž mały lud swoje wólbne prawo wužiwa. To njeje seperatizm“.

Za iniciatiwu prezentowaše Hanzo Wylem-Kell zaměr a puć k Serbskemu sejmej. Cil je, identitu Serbow indiwiduelnje kaž tež jako lud sylnić a tak optimistisce do přichoda hladać. Nowe při tym je, zo ma so rěč a kultura přez politiske samopostajenje sylnić. Serbski sejm je za to wažne wuchadźišćo.

Prawólby k prěnjemu demokratisce legitimowanemu zastupjerstwje Serbow přewjedu so jako swobodne, runohódne a tajne listowe wólby, organizatorisce podobnje kaž wólby do Serbskeje rady w Braniborskej. Wažny zakonski kriterij je swobodne wuznaće. Na tutym zakładźe móže so kóždy jako woler registrować (móžno hač do 27. okobra) a kandidaća přizjewić (móžno hač do 10. septembra přez zjednoćenstwa, toworstwa a dalše skupiny, kotrež so za serbske naležnosće zasadźuja). Wosebite při tym je, zo su kandidaća w Hornjej kaž Delnjej Łužicy paritetisce wobsadźene a zo smě so hižo ze 16 lětami wolić.

Přitomni hosćo rozprawjachu wo grawěrowacych njedostatkach na wučerk(j)ach a kubłark(j)ach za wotpowědne serbske wukubłanske poskitki. Sylnjeje serbšćiny měło najwažniši nadawk być. Udo Nikuš naliči regionalne problemy z brunicu a žadaše při wutwarje digitalneje struktury po brunicy tež serbske wobdźělenje. To je z dźěłowymi městnami zwjazane a tu trjebamy dobre koncepty. Dr. Andreas Klug, kotryž je ze swojim towarstwom „Stup dale“ projekt Witaj w Drježdźanach ze žiwjenjom wobohaćił, žadaše swójsku wysoku šulu a koncentrowanje na wukubłanje serbskich wučerjow. Hanzo Wylem-Kell podšmórny, zo su Serbja z jich rěču a kulturu wuběrny potencial. Tutón pokład, kotryž je bohatstwo za wšěch Łužičanow, so we Łužicy přemało wužiwa. Křesćan Penk pokaza, kak so přez brunicownje stare smolernje a sydlišća z bronzoweho časa zminu. Tomaš Čornak, wjesnjanosta Njebjelčic, rozłoži strukturne změny w jeho gmejnje jako kontinuowany puć, kotryž stajnje nowe rozsudy na puću k „wnučkokmanosći“ žada.

Slědk