Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Koncept pśichoda za serbske kubłanje dej se naźěłaś

Na pśepšosenje kubłańskego wuběrka Serbskego sejma jo se 27. oktobra zmakało něźi 20 zastupnikow z wšakorakich, w serbskem kubłanju statkujucych institucijow, wucecych a angažěrowanych priwatnych wósobow w Budyšynje a z widejokonferencu. Tema jo było wuźěłanje koncepta za na swójske zajmy mócnjej źiwajucy resp. za samopóstajony serbski kubłański system.

Měrćin Krawc jo pśedstajił w pśedpólu wuwite projektowe naraźenje a jo rozpšawjał wó nazgónjenjach z ekskursije do pódzajtšneje Belgiskeje. W góstnem pśinosku spisowaśela a publicista Křesćana Krawca, kótaryž jo pśednjasł Měrćin Wałda, jo se pokazało na historiske, zdźěla bólosne nazgónjenja pśi pśestrukturěrowanjach kubłaństwa pó politiskej změnje 1989. Teke Jan Nuk jo kreslił skeptiski wobraz. Dalšne impulsowe pśinoski su slědowali. W diskusiji – pśez kótaruž jo wjadła Christiana Piniekowu – jo se mjazy drugim dopominało na pjerwjejšne studije a pósudki, na pśikład na kóńcnu rozpšawu źěłoweje kupki „Korporacija zjawnego pšawa“, kenž jo se wót zwězkowego ministaŕstwa nutśikownego nawjedowała z lěta 2011, kótaraž jo južo wšake struktury za efektiwnjejše a samopóstajone serbske kubłanstwo diskutěrowała.

Kritiski wiźało jo se, až su se naraźone struktury rowno tak ako teke naraźenja z kubłańskopraktiskich pśepytowanjow a kubłańskopolitiskich diskursow mało wobglědowali a z tym až doněnta pśemało změnow a pólěpšenjow pśinjasli w zmysle trajnego a prosperěrujucego wuwiśa našych rěcow we wšych generacijach.

Togodla ma se Załožbje za serbski lud naraźiś, pósudk financěrować, kótaryž wupokazujo strukturelnje trajne rozwězanja za rozkwiśece kubłanje až k pśesajźenju kubłańskeje awtonomije, t. gr. samopóstajonego kubłańskego systema. Pśi tom deje se zapśimjeś naraźenja z pśedlažecych studijow, wobglědowaś kubłańske struktury pla europejskich susedow a zapśimjeś aktiwne sobuźěło serbskeje bergaŕskeje pśirady, a wšake warianty naźěłaś, aby serbske zastupniki na wěźe bazěrujuce rozsudy pśichoda twórili.

Slědk