Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Pśepšosenje krajneje casnikaŕskeje konference wałtoru, 21. měrca 2023, w 10 - 11 góźinach

Drježdźany. Serbski sejm, demokratiski huzwólony parlament Serbow, pśepšosujo wałtoru, dnja 21. měrca 2023, wót 10 do 11 góź. na krajnu casnikaŕsku konferencu, Naměsto Bernharda von Lindenau 1, 01067 Drježdźany. Rozgranjańske partnarje su Hajko Kozel, dr. Měrćin Wałda a Jadwiga Pjacojc, wótpósłańce a cłonki huběrka Serbskego parlamenta. Toś ten pomina sebje pśizwólenje pšawow za serbski lud wótpowědujucy ratificěrowanej ILO UN konwenciji 169 a słyšanje k rozpšawje wó połoženju serbskego luda sakskego statnego kněžaŕstwa, kótaraž se krajnemu sejmoju pó § 7 Sakskeje serbskeje kazni nanejmjenjej raz w kuždej legislaturnej perioźe pśedpołožyjo. Až se Serbskemu sejmoju doněnta zapowěźujo kuždežkuli hopśimjeśowe stojnišćo k toś tej rozpšawje, zda se wót drugich zajmow wjeźone byś.

Stojnišćo Serbskego sejma k 6. serbskej rozpšawje statnego kněžaŕstwa Sakskeje jo se pśez pśisłušne ministarstwo njecytane a napśisko wótpokazało. „Lichotny stat Sakska, kenž rowno měnjenje demokratiski wólonego parlamenta serbskego luda pśi zestajenju rozpšawy wó nastajenju rozpšawy wó rowno toś tom luźe ignorěrujo, hušej togo kuždužkuli pšosbu na rozgrono wótpokazujo a jano z ruku huběrane a zdźěla w direktnej financielnej a drugej wótwisnosći wót stata stojecych akterow dopušćijo, zgubijo swóju wěrnosćiwosć ako demokratiska institucija“, tak měni serbski parlamentariski wótpósłańc Hajko Kozel. Togodla pśedstajijo Serbski sejm swójski wid nastupajucy połoženje serbskego luda w hobłuku toś teje casnikaŕskeje konference.

Rozpšawa wó połoženju serbskego luda huźěła se pód pśiźěłom Sakskich statnych ministaŕstwow, Rady za serbske nastupnosći, Domowiny – Zwězka Łužyskich Serbow z.t., Załožby za serbski lud a katolskego a ewangelskego běrowa Sakskeje. Serbski sejm póžeda, rozpšawu pśeźěłaś a w bytostnych dypkach precizěrowaś. „Serbska rozpšawa znapśeśiwijo našym z ILO 169 pśistojecym pšawam, z tym až stat wjelerakosć indigenych njepśipóznajo, ale jano z wót njogo póstajonymi akterami powěda.“

Njeglědajucy na intensiwne procowanja njejo se póraźiło serbskim wótpósłańcam parlamenta až do źinsajšnego, zachopiś konstruktiwne rozgrona ze zwězkowym kněžaŕstwom k hustatkowanjam ILO169 na w Nimskej bydlecy indigeny lud Serbow. Něnto hobrośijo se Serbski sejm z nuznym napominanim na kněžaŕstwo, pśi huźěłanju prědneje ILO-rozpšawy wó swójich z ratificěrowanja slědujucych napšawach pśipóznaś indigenitu serbskego luda a krotkocasnje stupiś do jadnanjow ze sejmom. Howac wiźi se wón póstarcony, to na mjazynarodnej rowninje pominaś. „Z tym hobstoj pówažny tšach, až zwězkowe kněžaŕstwo napórajo śěžku škódu reputaciji našogo kraja nastupajucy źiwanje na cłowjeske a ludowe pšawa”, tak dr. Měrćin Wałda.

Slězyna: Serbski sejm, prědny w l. 2018 z powšyknego, njepósrědnego, lichego, jadnakego a pótajmnego huzwólowanja huchadajucy parlament Serbow w Nimskej źěła politiski na zakłaźe Zakładneje kazni a mjazynarodnego pšawa a pó konsensowym principje. Sejm hobstoj ze 24 cesnoamtskich wótpósłańcow a schadujo se pšawidłownje na se wótměnjajucych městnach we Łužycy. Wšykne hobzamknjenja a protokole su lichotnje pśistupne pód www.dokumenty.serbskisejm.de.

Huběrk „Hustawa a pšawo“ ma nadawk Serbskego sejma pó ratificěrowanju ILO169 pśez zwězkowy sejm dnja 15.4.2021, zwěsćiś za lud Serbow wótwóźujuce šanse. Dnja 12.6.2021 jo Serbski sejm deklarěrował Serbow ako indigeny lud a pominał z tym zwězane pšawa na samo a sobupóstajenje.

Slědk