Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Pósejźenje Serbskego sejma: Zgromadne źěło z Domowinu hobkšuśone, hobzamknjenja mjazy drugim wó malsnych napšawach w serbskorěcnem kubłanju

Pósejźenje Serbskego sejma we Wjelikem Ćisku (09.02.19) jo se zachopiło ze zwjaselecym tšojenim: Župan wórjejskeje župy Domowiny Marcel Braumann jo w swójich huwitańskich słowach wabił za to, aby se stare rozkory mjazy sejmom a Domowinu zakóńcyli a za dojśpiśe młogich zgromadnych zaměrow pśichodnje zgromadnje źěłało. Starstwowa prezidentka sejma jo to hobkšuśiła ze symboliskim pódaśim ruki. Hušej togo jo wejsny pśedstojaŕ Wjelikego Ćiska, kněz Jens Zarodnik, Serbski sejm do swójeje jsy pśiwitał a jomu wjele huspěcha žycył.

W źělu hobradowanjow jo se kubłański wuběrk napominał, mjazy drugim ako wótegrono na alarměrujuce hunoski ewaluacije serbskorěcnego kubłanja w Bramborskej, ze wšyknymi akterami pśewjasć kubłańske zmakanje w Dolnej Łužycy. Tomu jo slědowało hobzamknjenje z napominanim krajneju kněžarstwowu w Sakskej a Bramborskej, aby se ako prědne malsne napšawy

  • serbšćina za maminorěcnych pśipóznała ako połnogódna mamina rěc a za njemaminorěcnych ako połnogódna cuza rěc,
  • we wšych šulach pósrědnjenje znaśow wó stawiznach, kulturje, identiśe a rěcy Serbow obligatoriski do kubłańskich planow zapisaś a realizěrowaś,
  • pśigódne statistiske daty wó zdonku serbskich hucabnikow a wó hopśimjeśu hucby zjawnje k dispozicji stajali.

W samskem hobzamknjenju pódpěrujo Serbski sejm pominanje domowinskeje župy Budyšyn na pśewjeźenje eksterneje ewaluacije serbskich pórucenjow w sakskich šulach pó bramborskem pśikłaźe.

Huběrk za kubłanje, kulturu a młoźinu jo pómjenił Anetu Zahrodnikowu ako swóju pśedsedarku a dra. Andreasa Klugego ako jeje zastupnika.

Huběrk za regionalne huwiśe a góspodarstwo jo dostał nadawk, se póstaraś wó hustajenje pšawow Serbow do kaznidawarskego procesa ku zakóńcenju wuglowego górnistwa a za to konkretne hobzamknjenja pśigótowaś.

Huběrkoju za hustawu a pšawo jo se dał nadawk, až by se ze šyrokim hobźělenim bergarjow zaběrał z huwiśim hustawkow serbskego zgromaźeństwa a ze za to trjebnymi statnymi dogronami. Nawjedowanje huběrka stej dostałej do nadawka Hajko Kozel ako pśedsedaŕ a Hanzo Wilhelm-Keł ako zastupny pśedsedaŕ.

Hušej togo jo se powołał IT-huběrk, kótaryž mjazy drugim pósejźeńske protokole zjawnosći spśistupnijo.

Na kóńcu jo se měrowe pósołstwo z konstituěrowanja sejma w oktobrje 2018 hudopołniło z napominanim k hujadnanju serbskego luda kaž tež z pórucenim, se zasajźowaś na dobro wšyknych w regionje.

Starstwowa prezidentka pśepšosyjo kupku „Kukowske prašaki“ a hobźělniki napšašowanja na pósejźenje sejma w měrcu.

Slědk