Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Pśedsedarstwo Domowiny se wótnowótki zapowěźijo póruconemu rozgronu ze sejmoweju iniciatiwu

W direktnem lisće na cłonkojske towaristwa a pśedsedarstwo Domowiny z. t. ako teke zjawnje w Serbskich Nowinach jo „Iniciatiwa za demokratiski legitiměrowane ludowe zastupnistwo Serbow – Serbski Sejm“ srjejź februara z konkretnje naraźonymi terminami pśepšosyła na zjawne rozgrono wó centralnych pśiducych nadawkach, kótarež su trěbne za zachowanje kulturneje identity serbskego luda, a za to notne politiske kompetence. Tuchylne pśepšosenje na rozgrono jo se stało z wócakowanim, až pśi widobnych se pśiwóstśecych wěcownych problemach dejało konstruktiwne zjadnanje na powšyknje akceptabelne a politiski k jadnanju zamóžne zastupnistwo byś w zajmje wšyknych derje měnjecych Serbow. Na pórucone rozgrono pak njejo žeden wótgłos dójšeł. Na dopšašanje pak jo njeoficielnje južo pśišło samske wótegrono, až take rozgrono njejo žycone. Z tym pókšacujo zwězkowe pśedsedarstwo swóju obstrukcisku strategiju zajźonych pěśich lět.

„Musymy bóžko z togo huchadaś, až jo pśedsedarstwu Domowiny zawěsće wědobne, kake anachronistiske, demokratiski njeźaržne a za zajmy serbskego luda objektiwnje škódne jo to z NDRskeho casa póchadajuce hupominanje jadnučkego zastupnistwa Serbow pśez Domowinu. Kuždažkuli zjawna diskuskusija grozy, až ten brach demokratiskeje legitimacije, te deficity na rozwězańskej kompetency a na zamóžnosći k wótnowjenju – njeglědajuce na młoźinske hoblica – ako teke swójske sobuzawinowanje na wót lěta 1990 nastatych śěžkosćach se tematizěrujo a z tym potencielnje materjelne priwilegije pśeglědniweje licby wósobinski profitěrujucych funkcionarow se do pšašanja stajaju.“ Tak wiźi to Měrćin Wałda ako górnołužyski powědaŕ iniciatiwy. Pśedsedarstwo hobtwarźujo pśecej zasej, až jo zwólniwe za rozgrona, ale njezwopšawźijo je, což jo stakim wědobne torjenje zjawnosći, aby se z wiźenja zwězkowego pśedsedarstwa hužytny status pśez njekomunikaciju skšuśił. („Serby deje se nejžpjerwjej sami zjadnaś.“) Pśi tom se zwězk pśipódla z tym wótnamakajo, až se statnym partnarjam zežarijo rozestajanje z legitimnymi, snaź teke dalejsegajucymi wěcnymi pominanjami, kótarež su za kulturne pśežywjenje serbskego luda trěbne.

Z teje zawiny pójźo iniciatiwa wótněta njewomólnje puś dalej až do demokratiskego huzwólenja. W aprylu ma se na generalnej klawzurje póstajiś dalšny źěłowy plan za lěto 2017. Samo se wě, až wóstanu źurja wótwórjone wšyknym se huznawajucym Serbam, aby se aktiwnje abo pasiwnje na huzwólenjach hobźělili, a swójske nastupnosći w demokratiskem procesu zastupowali. Teke pśichodnje buźo město za tradicijepołny, atraktiwny a statkowny kulturny kšywowy zwězk. My by togodla huraznje hoblutowali, gaby zwězk Domowiny, kenž ga jo za někotaregožkuli Serba hyšći emocionalna domownja, sebje – dla krotkowidnych, njezmilnje pśeslědowanych swójskich interesow – se moraliski dopołnje diskwalificěrował za pśichodne zgromadne źěło w ramiku serbskeje ciwilneje towarišnosći.

Wót iniciatiwy pśewjeźony 1. Serbski kubłański wjerašk dnja 14.01.17 w Budyšynje jo prědny raz šyršu zjawnosć póstarcył na problematiske huwiśe serbskego kubłaństwa pó lěśe 1990 a jo hobšyrnje tematizěrował ten z tym zwězany dramatiski spad licby serbskich maminorěcnych źiśi, kenž hobgrozujo srjejźodobnje cełu serbsku kulturu. Wjele lubjece, na kubłańskem wjerašku huwite naraźenja za pśewinjenje strukturelnych zawinow togo kšajźnego zatopjenja wšedneje serbskeje kultury mógu – wótpowědnje nimskim wustawowym principijam – na statnej rowninje se statkownje jano hobjadnaś wót demokratiski legitiměrowanego zastupnistwa serbskego luda.

Slědk