Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Pśepšosenje: Centralny wuzwóleński wjerašk Serbski sejm

Lube kandidatki a lubi kandidaća, lubi čłonojo Rady starostow a sejmoweje iniciatiwy, lubi přećeljo a podpěraćeljo,

sobotu, dnja 29.09., pśepšosujo Smy z.t., nosarske towaristwo za wuzwólenje Serbskego sejma, wjelgin wutšobnje na wósebny wjerašk pó droze k Serbskemu sejmoju.

Dopołudnja a na ranem wótpołudnju zarědujomy źěłarnicku, aby wuzbadali wósebnosći a dušu serbskego gromaźeństwa a aby se póznawali z do zgromadnosći wjedujucymi metodami pśi namakanju rozsudow.

W drugem źělu zarědowanja pśedstajaju nejpjerwjej nominěrujuce towaristwa swóje kandidatki a swójich kandidatow kaž tež mysli za pśiduce źěło Serbskego sejma. Wob cas cełego wjacora budu góźby za napšašowanja a rozgrona za casnikarstwo a wšyknych pśibytnych. Wušej togo změjomy móžnosći, mjazysobu wuměniś mysli za wuzwólowarske nagrono.

Wjerašk dnja buźo wjacorna pśedwólbne rozwjaselenje ze žyweju muziku. Comy se we wólnej atmosferje bližej póznawaś, wuslědki źěłarnickow w póśěgu na sejm póznaś a se zgromadnje wjaseliś pśez wjelerake póstupy pó zgromadnej droze k Serbskemu sejmoju.

Zarědowanje wótmějo se w Katolskem farskem srjejźišću „Bjesada“ w Njebjelčicach/Nebelschütz, Głowna droga/Hauptstraße 27. Program:

  • W 09:00 góźinach: źěłarnicka 1. źěl - Wósebnosći serbskego zgromaźeństwa w zwisku z namakanim rozsudow, wót historije až do pśibytnosći.
  • W 12:30 góźinach: źěłarnicka 2. źěl - Zgromadnje namakaś rozwězanja a twóriś stabilne rozsudy: systemiski wobjadnosćiś - metoda za na konsens wusměrjone rozsuźeńske wótběgi.
  • W 16:00 góźinach: pśedstajenje kandidatkow a kandidatow, mjazsobna wuměna wó wólbnem wabjenju a wó wótwórjonych pšašanjach.
  • W 18:00 góźinach: Rozwjaseleńska party pódpěrarjow z wěcejrěcneju band „Fünf an der Feier“ a ze serbskim gercom Jakubom Čornakom.

Za jězu a piśe w pśestawkach a wjacor se póstaramy. Pśez pśinoski za tykańcowy a mazańcowy bufet se wjaselimy. Wob cas źěłarnickow wobstoj pó pótrjebje móžnosć za doglědowanje źiśi.

Wjaselimy se, gaž pśiźośo a na wjelicny a dožywjenjapołny źeń!

K lěpšemu planowanju pšosymy Was wó pśizjawjenje až do wałtory, dnja 25.09., z mejlku na info@serbski-sejm.de, z pódaśim, lěc pśiźośo ceły źeń abo nachylnje, lěc trjeba se doglědowanje źiśi a lěc pśinosujośo z darjonym tykańcom/mazańcom.

Slědk