Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Rozsud załožboweje rady wótekšyjo wakuum w politiskem zastupnistwje Serbow w Nimskej - zwězk a kraja su něto napominane

Wót serbskego demokratiskego gibanja „Iniciatiwa Serbski sejm“ w awgusće 2017 w pšawem casu a w pšawej formje Załožbje za serbski lud zapódana pšosba na financěrowanje prawólbow za hutwórjenje demokratiski legitiměrowanego zastupnistwa serbskego luda w Nimskej bu na nazymskem hobradowanju załožboweje rady dnja 30.11.17 wótpokazana. Oficialne hobtwarźenje zni: „Pšosba njamóžo se wót Załožby za serbski lud pódpěrowaś, dokulaž pśedmjat spěchowanja njewótpowědujo w statnem dogronje wó załoženju Załožby za serbski lud hopisanemu załožbowemu zaměroju.“

Pšosba jo se wót iniciatiwy mjazy drugim stajiła, aby pśisłušnosć a zamóžnosć załožby, demokratiske wótběgi a politisku organizaciju serbskego luda financěrowaś, se dowjadłej k principielnemu hujasnjenju.

Z rozsudom załožboweje rady jo něnto jasnosć hutwórjona, až aktualnje wót załožby financěrowane struktury hoplěwanja kultury njamógu z hustawkopšawniskich pśicynow za serbski lud politiski statkowaś, a stakim njejo pśedwiźona politiska reprezentacija serbskego luda w ramiku hobstojecych strukturow.

To hušej stojece - pśez artikel 25 do Zakładneje kazni inkorporěrowane - Pšawo ludow pak póstaja how wótchylujuce, až staty muse swójim mjeńšynam a późělnym statnym ludam za to trjebne srědki za narodne samozdźarženje k dispozicji stajiś. To hopśimjejo mimo kulturnych nastupnosćow eksplicitnje teke jich politisku samoorganizaciju a zastupnistwo.

Za pśewinjenje grawěrujucego deficita politiskeje reprezentance pomina serbske demokratiske gibanje něnto - glědajucy na zwěsćonu njepśisłušnosć załožby – wót zwězka a krajowu z pśipołožonym zjawnym listom to pó ludowem pšawje konformne direktne financěrowanje planowanych prawólbow z dankowych srědkow, kótarež se w Bramborskej a Sakskej w njesnadnej měrje wót Serbow naźěłaju.

Pśi tom móžotej kraja wólbne kosty masiwnje reducěrowaś, gaž wónej, kaž pśi góźbje bramborskego huzwólenja Serbskeje rady 2015, komunalne pśizjawjeńske zastojnstwa k identificěrowanju huzwólowarjow bźezpłatnje k dispozicji stajijotej.

Aby póžedanju demokratiskego gibanja pśidatnje móc dawali, pšosy iniciatiwa dalej wó pódpisma. Hušej 900 luźi pódpěrujo južo inicatiwu zjawnje (k pśirownanju: to wótpowědujo pśi licbje 60.000 Serbow kaž wót 1,2 miliony nimskich staśanow pódpěrowanej peticji). Pómógajśo sobu, až budu krotkodobnje hušej 1.000!

Za pódeprěśe pśigótowanja huzwólowánskego procesa zachopk lěta 2018 (dalšne informacije serbskeje a powšykneje zjawnosći, statnopšawniske pśewóźenje) pšosy serbske demokratiske gibanje wó dar spěchowańskemu towaristwu Smy e.V. Kuždy pśinosk pómóžo!

Slědk