Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski sejm źěła zasej na nacerjenju statnego dogrona w prezency – zachopk w Trjebinje pla Domowinskeje kupki na Šusteroc dwórje

Pó wjelich mjasecach z online-pósejźenjami koronapandemije dla jo se prědne prezencne pósejźenje serbskego parlamenta 2. apryla w Trjebinje wótměło. Serbski sejm jo był na woglěźe pla wejsneje kupki towaristwa Domowiny w Šusteroc dwórje a bu wót pśedsedaŕki Angelika Balckowa wuwitany. Mimo pśedstajenja domu, kótaryž stoj pód šćitom pomnikow, jo wóna wujasniła, až dajo  w Trjebinje dobre zgromadne źěło mjazy cłonkami Domowinskeje kupki, drugich towaristwow a  cłonkami Serbskego parlamenta. Wóna jo teke wuzwignuła, až źěła jeje Domowinska kupka stajnje na sensibilizěrowanju młoźiny. Wóna jo woblutowała, až wukniki a wuknice slěpjańskego regiona, kótarež do lokalneje šule chójźe, žednu wucbu serbšćiny na Běłowóźańskem gymnaziumje njamaju a tak žedne pśipóznaśe rěc (nanejmjenjej ako 2. cuza rěc) njedostanjo, což by ku kontinuiśe a pólěpšenju motiwacije wuknjenju rěcy trjebne było.

K wopomnjeśu woprow ukrainskeje wójny je we tamnej gmejnje bydleca Edith Pjenkowa jeje znankstwo wó Drugej swětowej wójnje wopisała. Serbski sejm jo minutu mjelcanja zapołožył.

Gósć z Brüssela David Chmelik ze Załožby „Slavonic Europe“ jo póstup wuwijanja europskego projekta ze serbskim wuchadnišćom „Lusatia Glow“ pśedstajił, kótaryž luźe pó cełej Europje pśez kulturu, rěc a muziku zwězaś měł. Pśi tom deje nutśikowne a wenkowne granicowe regiony EU wažnu rolu graś a „z ranow stawiznow zwězowańska wóska“ mjazy luźimi wordowaś.

Šesć geografiskich projektowych wótźělenjow ako teke tśi wopśimjeśowe pśesegajuce sekcije (medialna, digitalna a muzikaliska) jo za casowy rum 2023-24 planowanych.

W srjejźišću dnjownego pórěda jo stojało druge cytanje nacerjenja statnego dogrona. Za tym ako jo na zachadnym pósejźenju była wobměra samopóstajenja wobjadnana, jo šło tenraz wó wobměru sobupóstajanja we a zwenka sedleńskego ruma a wó definiciji sedleńskego ruma.

To zasejwiźenje mjazy pśibytnymi zapósłańcami a tymi wjelimi se za samo- a sobuzastojnstwo serbskego ludu angažěrowanymi swěśiło až do pózdnego wjacora, wósebnje zasej ze wjasołym spiwanim serbskich ludowych spiwow wšych regionow Dolneje, srjejźneje a Górneje Łužyce.

Źeń jo pśewóźował filmowy team Grit Lemkoweje za nagrawanja k filmowemu projektoju „Zabyty lud – Das vergessene Volk“.

Slědk