Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski sejm k sakskemu koaliciskemu dogronoju

Serbski sejm reagierujo optimistiski na źinsajšne wózjawjenje koaliciskego dogrona, wiźi pak teke kritiske dypki:

„Wjaselimy se wjelgin, až su se z ewaluaciju serbskich kubłańskich pórucenjow, z pśipóznaśim serbšćiny ako drugeje cuzeje rěcy mimo dalšnego serbskrěcnego kubłanja na maminorěcnem niwowje a z eksplicitnym hobglědowanim wósebnych pótrjebnosćow a zajmow Serbow pśi strukturnej změnje we Łužycy tśi našych konkretnych pominanjow zapisali do koaliciskego dogrona. Rowno tak witamy hugronjone pórucenje k dialogoju za wěcej sobupowědanja, sobuhugótowanja a za wěcej pšawow samopóstajowanja za serbski lud. To wjelgin raźi pśiwzejomy a buźomy malsnje rozgrono pytaś z nowym kněžarstwom kaž tež póstarcyś nutśikoserbsku diskusiju pó droze ke kulturnej a kubłańskej awtonomiji našogo luda“, gódnośi Edith Pjenkowa, starstowa prezidentka Serbskego sejma wótpowědne pasaže.

„Až pak rowno Sakska, kenž ma zaměr do statka stajiś wěcej demokratije a hukšuśenje pšawniskego stata, Domowinje zapówěźejo pšawo zwězkow na skjarženje, jo wjelgin hobtužece. How jo Bramborska dalej. Stakim Domowinje ako wažnej zastupnicy zajmow w Sakskej nadalej njejo móžno, wuskjaržyś se serbske kolektiwne a indiwidualne pšawa, kenž comy ako ludowe zatupnistowo w pśichoźe stopu za stopu hyšći hutwariś. Pšawa, kenž njesmějoš sebje huskjaržyś, žedne pšawa njejsu“, moněrujo Hajko Kozel / Heiko Kosel, powědaŕ sejmowego huběrka „hustawa/pšawo“ a dodawa: „Teke, až njejo se zapisała za serbsku wjas Miłoraz/Mühlrose tak ako za Pödelwitz w lipšćańskem rewěrje garantija hobstaśa a až jo stakim KENIA-koalicija defacto pasiwnje zwólna, dopušćiś wótbagrowanje dalšnego serbskego sedleńskego ruma, njamóžomy akceptěrowaś a wótšo kritizěrujomy. Na zakłaźe pšawniskich ramikowych huměnjenjow smy wšak teke bźez kněžarstwowego pśigronjenja pśeznjanjone, až se toś ta wjas brunicoweje jamy dla njeznicyjo, a pśilubijomy nadalej našu pódpěru tym, kenž kśě pśec śěgnuś a tym, kenž kśě wóstaś.“

Slědk