Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski sejm pódpěrujo puś skjaržby serbskich ewangelskich kśesćijanow pśeśiwo identitu pómjeńšujucym wjelikostrukturam

W lisće na wjednistwo Ewangelskeje krajneje cerkwje Sakskeje pomina pšawniski huběrk Serbskego sejma wóthobrośenje wót pśedewześa, pśeśiwo wóli serbskich kśesćijanow wósady Hodźij/Göda z póstajenim pśetłócyś wjeliki sotšyny poměr, kótaryž by segał daloko pśez serbski sedleński rum a kótaryž jo zwězany z mócnym hobgranicowanim pšawow a hugótowańskich móžnosćow za jadnotliwe wósady.

Do togo jo se w juliju 2020 wótměł kradu naźejapołne prědne rozgrono pótrjefjonych serbskich kśesćijanow wósady Hodźij/Göda ze zastupnikami ewangelskeje krajneje cerkwje. Toś to zmakanje jo było charakterizěrowane pśez zrozumjenje za wósebnu situaciju Serbow a pytanje za konsensom. Pśi tom su w srjejźišću stojali huraznje źiwanje na te tež w cerkwinej kazni šćitane wósebne serbske zajmy ako tež spěchowanje tych na wjele městnach aktualnje nowe płody nosece procowanja wó rewitalizěrowanje serbskego cerkwinego žywjenja.

„Hoblutujomy wjelgin, až cerkwine wjednistwo zgromadnje pśedstajone argumenty źe hustnje husoko gódnośujo, je pak skóńcnje weto ignorěrujo. Dalšny raz hopokazuju se na papjerje zapisane mjeńšynowe pšawa ako mimo gódnoty, dokulaž se w dosegajucej měrje njehobglěduju pśi wětšynowych rozsudach nadrědowanych strukturow. Napominamy cerkwine wjednistwo, aby se tomu kłoniło. Jolic se to njestanjo, by se měła pšawniska droga kšacaś, aby se jasnosć namakała wó gódnośe normow Serbskeje kazni Ewangelskeje krajneje cerkwje Sakskeje. Wiźimy se we winowatosći, toś te procowanja pótrjefjonych serbskich wósadnych za pšawniskeju jasnosću pódpěrowaś“, tak Hajko Kozel, powědaŕ huběrka „hustawa/pšawo“ Serbskego sejma.

Slědk