Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian People’s Representation

K comu trjebamy 
ako Serby 
swójski sejm?

Comy, aby nas druge ako lud póznali!

Pó měrliwej rewoluciji lěta 1989 žywimy se ako Serby w Górnej a Dolnej Łužycy w žiwnučkem stawje. Na jadnem boce smy se hudobnyli lichotnosći, kótarež dłujko měli njejsmy. Na drugem boce pak póznajomy, až se naša kulturna identita dramatiski pózgubujo: Naša mamina rěc jo hobgrozona, njamamy žednu móžnosć za našo politiske samopóstajowanje, a w zgromadnosći lichych ludow Europy njamamy žeden głos.

Su luže, kótarež měnje, až jo cas Łužyskich Serbow mimo, až serbski lud bližy se swójomu kóńcoju a jogo kultura jo jano hyšći drobnostka stawiznow.

My pak měnimy: Tak daloko njedejało pśiś!

Nikula njejo cas był zdrjałšy ako žinsa, aby se zmógnuli a skóńcnje zwopšawźili, za cymž južo hušej hundert lět póžedamy: Samopóstajowanje!

K samopóstajowanju słuša se 
góźecy instrument!

Droga do samopóstajowanja wjeźo pśez zasaźenje demokratiski legitiměrowanego zastupnistwa cełego serbskego luda – Serbski sejm.

Pśilubjenje Zakładneje kazni Zwězkoweje republiki Nimskeje, až wša móc wuchada z luda (artikel 20/2) a suwerenosć se złožyjo na cełkownosć luda, musy teke za nas pśitrjefiś. Njedajmy našym pšawam k hutwórjenju našych nastupnosćow ako staśany federaciskego stata dlej wótpócywaś.

Za to musymy ako Serby gromadu pśiś, aby se w lichotnem diskursu sami organizěrowali. A za to musymy wót našych nimskich susedow, kenž su hokoło nas a kenž mjazy nami zgromadnje se žywje, hupominaś našo zakładne pšawo wó samopóstajowanju.

Swójske ludowe zastupnistwo za Serbow njejo žedna wołomužna, wó kótaruž my by musali pšosyś. Wóno wótpowědujo Zakładnej kazni, Charśe zakładnych pšawow EU kaž teke Lissabonskemu dogronje z lěta 2007.

W Europje jo wjele małych ludow

Njejsmy sami! W młogich europskich regionach žywje se rowno take małe ludy kaž my Serby. Wóni su w zachadnych lětźasetkach na se samych pśehobmyslili, su politiske samopóstajowanje pominali a w samskem wótběgu su swóju nutśikownu identitu skšuśili a wenkowny profil hutwórili.

Su zwignuli swój głos a pógónjowali mysl kooperatiwneje, susedstwoweje a lichotneje Europy. Wót nich móžomy huknuś, na jich pódpěru móžomy licyś, a w zgromadnem gibanju z drugimi małymi ludami Europy móžomy wiziju dobrego a za našych źiśiźiśi gódnego swěta zhopšawiźiś!

Znamje Serbskego sejma jo lipowy płod

Swěty bom słowjańskeje mytologije jo lipa. Wóna symbolizěrujo srjejźisćo zgromadnosći a stoja za lichotu a gluku. We wjelich serbskich zwiskach pokazujo se tśiłopjenjata lipa abo lipowe łopješko.

Smy měnjenja: Cas zdrjałosći jo pśišeł. Serbska kultura jo zamóžna dawaś swětoju, což jo rowno źinsa esencielnje huznamne: měrliwosć, zgromadnosć, zwězanosć z pśirodu. Togodla pokazujo znamje lipowy płod. Wóne tśi kulowate wórješki, kótarež wise na huskem łopjenku, stoje za wólu, kenž źěła zgromadnje ze wšyknymi serbskimi kupkami, zwězkami a towaristwami a kenž mócujo zwězanosć pluralneje towarišnosći w hoběma Łužycoma.

Łopjeńko płoda daś póžycujo našomu pilnowanju lažkosć a daś jo wěste šturowanje w serbskich nastupnosćach!