Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung

Zasady

Cłonki Rady starostow su se dojadnali z Iniciatiwu na slědujuce zasady:

  1. Rada starostow njejo rada Iniciatiwy ale rada cełego serbskego luda pódobnje Kulowatym blidam w pśewrotowem casu,
  2. Rada starostow jo njewótwisny germium, to groni, njewotwisny teke wót Iniciatiwy (To jo se južo prakticěrowało na zmakanju w Njebelčicach. Aby kandidaty mógali pśepowědaś swóje zakładne nastupnosći, su cłonki Iniciatiwy rumnosć spušćili, na pś. ako jo wó to šło, kak dej se wuzwóliś pśedsedaŕ/pśedsedarka Rady starostow, su se kandidaty rozsuźili to pó jogo/jeje pówołanju cyniś.
  3. Rada starostow se zawězujo, w zjawnosći hustupowaś ako kšuty pśirucaŕ ideje Serbskego sejma, to groni ideje serbskego sebjepóstajowanja,
  4. dokulaž njamóžo se Rada starostow hyšći demokratiski huzwóliś, dej se tak malsnje ako móžno huzwólowanje pśewjasć,
  5. Rada starostow hobglědujo wuzwólowański proces k Serbskemu sejmoju kritiski,
  6. Rada starostow se zawězujo, až stara se wó absolutnu transparencu, z kótarejež pócera swóju legitimaciju.

Toś te zasady njezłožuju se na konserwatiwne nadawki ako pěstowamje nałogow a tradicijow, ale bazěruju na inowatiwnem myslenju a jadnanju za pśichod.

Njeglědajucy na wšykne doněntejšne dogronjenja, njamóžo se dokóńcnje póstajiś, kótare nadawki Rada starostow definitiwnje pśewzejo a kótary statut se dajo. W protokolu zgromadnego zmakanja stoj k tomu:

„Rada Starostow musy se ako njewótwisny germium, kenž reprezentěrujo wólu serbskeje pógromadnosći, sama do swójeje role namakaś.”

Skóńcnje su sebje byli cłonki Rady starostow a Iniciatiwy hobjadne w tom, až njedej Serbski sejm kopěrowaś zwucony parlamentarizm z konkurěrujucymi frakcijami, ale póstajujuca dej byś pógromadnosć serbskich luźi. Konsens dej se dojśpiś z pomocu bazisodemokratiskich a parlamentariskich proncipow.

Nadawk Rady Starostow jo. pśinosowaś k rozměśeju, až hobstoj Serbski sejm ako instrument direkneje demokratije z delegěrowanych, kenž až do konsensa hujadnaju zajmy kupki, kenž jo jich wótpósłała. W tom lažy typiski rozdźěl mjazy mjeńšynoweju a wětšynoweju towarišnosću. Na pśikłaźe małego luda móžo se pokazaś, kak dajo se demokratija dalej huwijaś.