Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung

2021

Dla tuchwilneho połoženja poručuje prezidij nuznje wobdźělenje přez online-zwisk.
Posedźenje je zjawne, a kóždy hósć změje móžnosć, nam swoje naležnosće a nastorki zdźělić. Kóždy jednotliwc je wutrobnje přeprošeny k sobuskutkowanju w Serbskim sejmje, aktualnje wosebje w diskusiji wokoło připóznaća jako indigeny lud a wužiwanja z teho wurosćacych móžnosćow kaž tež wo zachowanje přirodnych žiwjenskich zakładow w UNESCO-biosferowym rezerwaće.

Am 15. April ratifizierte der Bundestag das Übereinkommen Nr. 169 über eingeborene und in Stämmen lebende Völker ...

Na zakładźe situacije doporuča prezidij wobdźělenje přez widejo-stream ...

Skutkowne zastupowanje serbskich zajimow docpěje so přez na problemy orientowane, w idealnym padźe, zhromadne wustupowanje statnym a cyrkwinskim instancam napřećo ...

Na zakładźe situacije doporuča prezidij wobdźělenje přez widejo-stream ...

Koronapandemije dla je Serbski sejm swoje 21. posedźenje w formje widejo-konferency w přitomnosći wjele hosći a podpěraćelow přewjedł ...

Přichodne posedźenje Serbskeho sejma wotmeje so zaso online ...

Na posedźenju Serbskeho sejma 23. januara wobjednchu wótpósłancy, sobuwojowarki, sobuwojowarjo a hosćo znowa wjele napjatych a wažnych temow ...

Po medijowej powěsći kritizuje Domowina nowy rewěrowy koncept LEAG, w kotrymž je nadal zapisane wotbagrowanje Miłoraza, a je tuž nětko tež solidarna z tymi, kiž nochcedźa Miłoraz spušćiś kaž tež z tymi, kiž chcedźa so póćeženjow bliskich wuhlowych jamow dla přesydlić ...

Přichodne posedźenje Serbskeho sejma wotmeje so zaso online ...

W lisće na wjednistwo Ewangelskeje krajneje cyrkwje Sakskeje žada prawniski wuběrk Serbskeho sejma wotwobroćenje wot předewzaća, z postajenjom přetłóčić wulki sotrowski poměr ...