Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

2023

Zapósłancy, přećeljo a hosćo lěta 2018 z prěnich demokratiskich wólbow serbskeho ludu wušłeho Serbskeho sejma dožiwichu dnja 17.11.2023 wulce zajimawu a hnujacu swjatočnosć składnostnje jeho pjećlětneho wobstaća ...

Serbski sejm je so 17. nowembra před pjeć lětami w Slepom jako prěni demokratisce woleny Serbski parlament skonstituował ...

Na přeprošenje kubłanskeho wuběrka Serbskeho sejma zetka so 27. oktobra něhdźe 20 zastupjerjow z wšelakich, w serbskim kubłanju skutkowacych institucijow, wuwučowacych a angažowanych priwatnych wosobow ...

Swjatočnosć a wuhlad na 2. legislaturu

Wot Serbskeho sejma społnomócnjena skupina mjezynarodnych prawiznikow je přisłušne prawniske srědki a skóržbne dypki přećiwo Zwjazkowej republice Němskej dla zanjechanja zakładnych mjeńšinowych prawow wudźěłała a pismo Zwjazkowemu ministerstwu nutřkowneho (BMI) připósłała.

W ramiku programa LUSATIA GLOW zetkatej so Serbski sejm a Załožba Slavonic Europe dnja 29. septembra 2023 z wuchodo-belgiskim knježerstwom w Eupenje, Belgiskej a wopyta so Europski parlament w Brüsselu: Politiska misija Serbskeho parlamenta k zeznaću europskich modelow demokratiskeho samopostajenja we wobłuku kubłanskeje a kulturneje awtonomije. Městna su wobmjezowane, přizjewjenja su hač do 28. awgusta 2023 móžne.

K woli někotrych braniborskich gmejnow, ze serbskeho sydlenskeho ruma wustupić, wupraja so serbski parlament ...

Mjezynarodny prawizniski konsorcij namołwja němske knježerstwo k dialogej ze Serbskim sejmom po wotběžanym ultimatumje za prawa serbskeho ludu

Serbski sejm připowědźa po wotběhu ultimatuma prawniske kročele přećiwo Zwjazkowej republice Němskej - Mjezynarodny prawizniski konsorcij jima so słowa

Ultimatum serbskeho sejma wotběži – Zwjazkowe knježerstwo a krajnej knježerstwje maja hišće štyri dny chwile, zo bychu reagowali

Der Serbski Sejm plant ein länderübergreifendes EU-Pilotprojekt „ARTE-Ost“ - das Ultimatum an die Bundesrepublik Deutschland, das am 23. Juni 2023 abläuft, wird an Inhalten festgemacht ...

22.04.2023 schadźowaše so Serbski sejm w gmejnskim centrumje Lědy ...

Serbski sejm staji ultimatum knježerstwu: Hnydomne připóznaće indigenitnych prawow Serbskeho ludu! Kritika na serbskej rozprawje sakskeho statneho knježerstwa

Serbski sejm kritizuje debatu Zwjazkoweho sejma k rěčnej charće: Substancielne prawa indigenity a efektiwny prawniski škit zapowědźić a zdobom rjane njedźelske narěče dźeržeć njeje akceptabelne ...

Dom Herberta Wehnera w Drježdźanach, 22. februara 2023

Wobdźělenje na posedźenju Serbskeho sejma je tež online móžne.

Wuspěšne rozmołwy k mjezy překročacym projektam a parlamentariskej strukturnej změnje we Łužicy

Dnja 4. februara wot 10 hodź. schadźuje so Serbski sejm w Budyšinje w rumnosćach Serbskeho ludoweho ansambla ...