Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Domowina a Serbski sejm staj za dialog

Sobotu, dnja 30. měrca wotmě so hłowna zhromadźizna Domowiny w Chrósćicach. Tutu składnosć wužištaj Jadwiga Pjacec jako čłonka z towarstwa Stup dale z.t. a Alexander Pólk, wobaj čłonaj Serbskeho sejma, zo byštaj k delegatam třěšneho zwjazka wo serbskim kubłanju zwonka Łužicy a poćahu mjez Serbskim sejmom a Domowinu rěčałoj.

Jadwiga Pjacec pokazowaše na hranicy a problemy, z kotrymiž su maćernorěčne serbske dźěći a starši nastupajo serbske kubłanje zwonka Łužicy konfrontowani. Tež hdyž so doma serbuje, haći němski wobswět wuwiće serbskeje identity a pěstowanje serbskeje kultury. Tuž trjebaja starši zwonka Łužicy struktury a prawa za serbske kubłanje dorosta. Dyrbja so puće namakać, kak so serbšćina zwonka Łužicy spěchować móže, na př. přez podawanje serbšćiny přez studowacych sorabistki w Lipsku za studentski dokład. Jadwiga Pjacec namołwješe, zo „spěchowanje serbskich projektow njeměło so jenož na wěsty rum wobmjezować, serbskosć projekta měła dosahać.“ Waži sej dźěło Domowinje jara, ale naspomni tež hranicy jeje skutkowanja, kaž na př. zo njezamó zawrjenju serbskich šulow zadźěwać - falowacych strukturow a prawow dla. Tuž apelowaše na zhromadne skutkowanje Serbow.

Alexander Pólk spyta w swojej narěči poćah mjez Domowinu a Serbskim sejmom rozjasnić, dokelž widźi diskrepancu w interpretowanju mjezsobneho zrozumjenja. Připóznaje w mjenje Serbskeho sejma Domowinu jako zastupnistwo serbskich zajimow, kaž tež dźěło Serbskeju radow a dalšich gremijow. Domowina ma jako towarstwo poziciju zastupnistwa zajimow, němsce „Interessenvertretung“. Z tym ma třěšny zwjazk z definowanjom zajimow serbskeho luda wažny a njeparujomny nadawk. To pak za wuwiće kubłanskeje a kulturneje awtonomije njedosaha, za to trjeba so ludowe zastupnistwo, němsce „Volksvertretung“, a to chce być Serbski sejm. Z ludowym zastupnistwom zawěsći so wěsta njewotwisnosć wot eksternych statnych gremijow a akterow za rozsudy nastupajo serbske naležnosće. Alexander Pólk wuzběhny, zo tak njeeksistuje konkurenca, ale mjezsobne wudospołnjenje na puću k samopostajowanju.

Na kóncu wospjetowaše apel Serbskeho sejma: „Rěčće z nami! Rěčće z nami,

  • zo my puć do samopostajowanja serbskeho ludu hromadźe chodźimy - a swoje wobmjezowane mocy njetrjebawšo njebrojimy. Dokelž naju zhromadny cil je samsny: skutkować na dobro Serbstwa.
  • zo so njejasnosće wotstronja. Dyrbimy jednu rěč rěčeć, kiž wobě stronje zrozumjetej, zo njepřińdźe k dalšim njetrjebawšim njedorozumjenjam.“

Předsyda Domowiny Dawid Statnik wozjewi po přinošku, zo je na tajkim zakładźe mjezsobna rozmołwa móžna. Serbski sejm so tuž na mjezsobny dialog a zhromadne puće z třěšnym zwjazkom Domowinu wjeseli.

Wróćo