Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

ILO 169 - Dalše wujasnjenja trěbne

Serbski sejm je dóstał před krótkim ze zarjada zwjazkoweje kanclerki na swoju próstwu připrajenje, zo je wót Němskeje předwidźane ILO 169 ratifikować. W zwizku z runočasnje wuprošenym připóznaćom Serbow jako indigeny lud w zmysle tuteje ILO-konwencije je so we wotmołwje wotbłyšćowała pozitiwna wola přez pokazku na podpěrowanje ludowych skupinow a mjeńšinow jako dźěl kulturneje a historiskeje identity, wšako wotpowěduja formulacije w Nimskej zwučenemu, wustawje přiměrjenemu zarjadowanju Serbow a jich spěchowanja.

Tohodla bjerje Serbski sejm z wulkej starosću na wědomje, zo po wótmołwach naslědneho naprašowanja medijow nětko knježerstwowe rěčniki so na Serbow póćahowace ratifikowanske plany negěruja. W stejišću, kiž sejmej předleži, so rozłožuje: „Dojednanje měri se na staty, na kótrychž statnym teritoriumje su zwjetša kolonizowanja dla žiwe tak pomjenowane indigene wobydleŕske skupiny.“ A tola sćěhuje konkuzija: „W Němskej bydlace narodne mjeńšiny njeliča k domorodnym abo w rodach žiwym ludam w zmysle dojednanja.“

K tomu wujasnja rěčnik sejmoweho wuběrka wustawa/prawo: „Runje tute kolonizaciske stawizny ma serbski lud. To nochcemy jako wobtwjerdźenje wotpokazanja napřećiwo serbskemu ludej akceptować. Wočiwidnej potrěbnosći rozjasnjenja slědujo pyta tuž Serbski sejm rozmołwu z wotpowědnymi zastupjerjami.“

Podeprěte je stejišćo Serbskego sejma na př. we wědomostnych wudźěłkach, kiž wozjewichu so na zeńdźenjach na Braniborskej techniskej uniwersiće w Choćebuzu w lětomaj 2013 a 2014.

Wróćo