Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Medijowa zdźělenka

Dnja 15. junija schadźowaše so Serbski sejm w Serbskim domje w Budyšinje.

Wuběrk za regionalne dalewuwiće wozjewi, zo je so nastupajo załoženje serbskich swobodnych šulow z kulturnym decernentom w Złym Komorowje do zwiska stajił. Dalše rozmołwy su planowane.

W prawniskim wuběrku so tuchwilu problematika falowacych serbskich kandidat*kow za mandaty do krajneho sejma w Sakskej diskutuje. Nimo toho maja so kandidaća/kandidatki za Serbsku radu  nominować, po móžnosći na zhromadnej lisćinje z dalšimi serbskimi gremijemi a zwjazkami.

Dale so diskutowaše, kak móže so dźěławosć Serbskeho sejma optiměrować. Tak so wobzamkny, zo ma kóždy wuběrk tři temy definować, z kotrychž so na přichodnym posedźenju jednyn hłowny fokus w plenumje wuzwoli. K tomu je tež planowane, so na wubědźowanju „Machen 2019“ wobdźělić, zo by so stajny běrow sejma (jako jednaćelnju) zarjadować móhł.

W kontakće z Domowinskej župu Wojerecya ze županom Marcelom Braumannom wotměchu so rozmołwy nastupajo polěpšenje serbskich šulskich poskitkow w srjedźnej Łužicy a nakromnych kónčinach. Kubłanski wuběrk Serbskeho sejma ma wulki zajim na wuskej kooperaciji. Serbski sejm přeprošuje tuž hižo wšitkich zajimcow na přichodne posedźenje w Prožymje/Proschim, dnja 24. awgusta.

Wróćo