Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Miłoraz dóstanje přichod

Před krajnym sejmom w Drježdźanach je so wotměła 30.06.2020 manifestacija wobswětowych zwjazkow za zdźerženje wot wudobywanja brunicy wohroženych sakskich wsow Miłoraz, Obertitz a Pödelwitz. Napominanje wobswětowych zwjazkow kaž tež plakatowa akcija ze sydlišćowymi taflami za kóždu z 250 wsow, kiž je so brunicy woprowała, su podpěrowali aktery Serbskego sejma z dwěmaj rěčomaj, němsce a slepjansce. My podpisowarjo smy tohorunja zjawnje napominali k podpěrje demonstracije, kiž je Hagen Domaška dwurěčnje moderěrował.

Na kromje manifestacije smy so rozmołwjeli ze statnym sekretarom za wobswět dr. Gerdom Lippoldom kaž tež z zapósłanču krajnego sejma Antonia Mertsching z Běłeje Wódy. Wobej staj so optimistisce k přichodej Miłoraza wuprajiłoj.

Słyšenje wěcywustojnych w krajnem sejmje, kiž so přizamkny, jasnje pokaza, zo wuhlo pod Miłorazom samo při najšpatnišim scenario wotstupa wot wudobywanja brunicy wjace trěbny njeje. Wotbagrowane tuž wjace njebudźe.

Přiwšěm chce LEAG, zo so Miłoraz dospołnje přesydli. Wopodstatnjenje za to su niše kóšty za LEAG w přirunanju z hewak trěbnymi jara drohimi emisijskimi škitnymi naprawami so bližaceje wuhloweje jamy dla.

Tohodla napominamy politiku a LEAG, zo byštej so oficalnje wzdałoj zaměra wotbagrowanja a zo byštej tym, kiž chcedźa wostać, přichod we wsy zmóžnili. Tych Miłoraskich, kiž chcedźa wućahnyć, dyrbjałoj nadal podpěrować.

W tym zwisku witamy, zo je so Domowina na swojej poslednej zhromadźiznje zwjazkoweho předsydstwa w Slepom tohorunja kritsce prašała za trěbnosću wotbagrowanja Miłoraza. Wjeselimy so, zo nětko Domowina a Serbski sejm při tutej temje sylnišo za jednym postronkom ćehnjetej, zo bychu so serbske kulturne bohatstwa zdźerželi a zo by dóstał Miłoraz perspektiwu do přichoda.

Čornak, Tomaš; Kosyk, Jan; Krawc, Měrćin; Pjacec, Jadwiga; Pjeńk, Kito, Pjeńkowa; Edith, Wylem-Keł, Hanzo

Wróćo