Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Posedźenje Serbskeho sejma w Stróži/online: biosferowy reserwat, deklaracija jako indigeny lud, ...

8. meje wotmě so w Starej šuli a dźensnišim šulskim muzeju „Korla Awgust Kocor“ w Stróži/Wartha 24. posedźenje Serbskeho sejma jako hybridne zarjadowanje z runočasnej wideokonferencu. Před wotbitym napisom „Njech dźěćatka ke mni přińdu“ dopominaše spočatnje Hajko Kozel na něhdyše pospyty, serbsku kulturu znićić a na wuswobodźacy kónc wójny 1945.

Jako hósć předstaji Thorsten Roch, nawoda zarjada UNESCO biosferowego reserwata „Hornjołužiska hola a haty“, kubłanske nadawki, dźěłowe wašnje a projekty we wulkim škitnym pasmje, kiž wuznawa so jasnje k serbskosći tuteje jednorazneje kulturneje krajiny a so za skrućenje serbskeje prezency w ramiku kubłanskeho dźěła reserwatowego zarjada zasadźuje.

Wobydlerska iniciatiwa k wuchowanju jako „Serbski Stonehenge“ znateho, nadregionalnje wuznamneho kulturneho pomnika „Čertowy kamjeń“ w Plusnikecach/Plieskowitz wobroći so na Serbski sejm z próstwu wo podpěru, zo by so dalšemu ničenju łužiskeho kulturneho herbstwa přez granitowe hórnistwo zadźěłało.

Mjeztym su so zapodali wot Załožby za serbski lud požadane podłožki w ramiku wobdźěłanja próstwy wo institucionelne spěchowanje dźěła Serbskego sejma, rozprawja zamołwita za financy sejma Aneta Zahrodnikowa. Požadało je so wo cyłkowny lětny budget za 3 planowe městna a wěcne srědki we wysokosći něhdźe 500.000 €.

Jako hósć rozprawja Johannes Rohr z Instituta INFOE wo praktiskim wužitku wot Němskeje ratifikowaneje Konwencije ILO-169 (Škit domoródnych ludow w njewotwisnych statach). Tak ma lud Samow w zrěčenskim staće Norwegskej jasnje lěpšu poziciju hač w Šwedskej, kotraž konwenciju ratifikowała njeje. Tež za Serbow bjwz dwěla přitrjechjace kriterije „domoródnosće“ su: a) wobsydlenje před nětřišej wjetšinowej towaršnosću, b) dobrowólne zachowanje kulturnych wosebitosćow (rěč, drasty), c) sebjeidentifikacija jako lud a d) tuchwilne a w zańdźenosći a w rozdźělnej měrje dožiwjene skupinske wróćostajanje, potłóčowanje a marginalizowanje.

Wot sejma hakle před krótkim wobzamknjene zakładne dypki demokratiskeho samopostajowanja a samozarjadnistwa serbskeho luda dyrbja so krótkodobnje na zwjazkowej a krajnej runinje do diskusije dać. Nimo toho maja so w předpolu zwjazkowych wólbow strony a jich regionalni kandidaća*tki ako pomoc při rozsudźenju woprašeć k jich zwólniwosći, podpěrować substancielne polěpšenje prawniskeje a politiskeje situacije Serbow.

Serbski sejm wobdźěli so z přinoškami na zestajenju rozprawy sakskeho statneho knježerstwa „k połoženju serbskeho luda".

Za wotpósłanje serbskeho zastupjerja/serbskeje zastupjerki do rozhłosoweje rady MDR su dójšli hižo w bohatej ličbje, zdźěla dosć wuznamne namjety. Dalše namjety su móžne. Móžne postupowanje při wothłosownju zhromadneho kandidata/zhromadneje kandidatki z Domowinu – pśi wotpowědnej zwólniwosći ke kooperaciji – je so předstajiło.

Zo by polěpšił swoju skutkownosć, je Serbski Sejm tohorunja wobzamknył dźělenje wuběrka kubłanje a kultura. Nowo wutworjeny wuběrk za kulturu nawjedujetaj komisarisce Jan Kosyk, MdS a dr. Hagen Domaška. (wuberk.kultura@serbski-sejm.de).

Podpěrajće dźěło Serbskeho sejma tež z Wašim darom.

Wróćo