Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Rozsud załožboweje rady wotkryje wakuum w politiskim zastupnistwje Serbow w Němskej - zwjazk a krajej su nětkole namołwjene

Wot serbskeho demokratiskeho hibanja „Iniciatiwa Serbski sejm“ w awgusće 2017 w prawym času a w prawej formje Załožbje za serbski lud zapodata próstwa na financowanje prawólbow k wutworjenju demokratisce legitimowaneho zastupnistwa serbskeho luda w Němskej je so na nazymskim wuradźowanju załožboweje rady dnja 30.11.17 wotpokazała. W oficialnym wobkrućenju rěka: „Próstwa njemóže so wot Załožby za serbski lud podpěrować, dokelž předmjet spěchowanja njewotpowěduje w statnym zrěčenju wo załoženju Załožby za serbski lud wopisanemu załožbowemu zaměrej.“

Próstwa je so wot iniciatiwy mjez druhim stajiła, zo byštej přisłušnosć a zamóžnosć załožby, demokratiske wotběhi a politisku organizaciju serbskeho luda financować, so dowjedłoj k principielnemu wuswětlenju.

Z rozsudom załožboweje rady je nětkole jasnosć wutworjena, zo aktualnje wot załožby financowane struktury hajenja kultury njemóža z wustawkoprawniskich přičin za serbski lud politisce skutkować, a tuž njeje předwidźena politiska reprezentacija serbskeho luda w ramiku wobstejacych strukturow.

To wyše stejace - přez artikel 25 do Zakładneho zakonja inkorpowane - Prawo ludow pak postaja tule wotchilace, zo staty dyrbja swojim mjeńšinam a podźělnym statnym ludam za to trěbne srědki za narodne samozdźerženje k dispozicji stajić. To wobsahuje pódla kulturnych nastupnosćow eksplicitnje tež jich politisku samoorganizaciju a zastupnistwo.

Za přewinjenje grawěrowaceho deficita politiskeje reprezentance žada serbske demokratiske hibanje nětko - dźiwajo na zwěsćenu njepřisłušnosć załožby – wot zwjazka a krajow z připołoženym zjawnym listom to po ludowym prawje konformne direktne financowanje planowanych prawólbow z dawkowych srědkow, kotrež so w Bramborskej a Sakskej w njesnadnej měrje wot Serbow nadźěłaja.

Při tym móžetaj krajej wólbne košty masiwnje redukowaś, hdyž wonaj, kaž při wólbach do braniborskeje Serbskeje rady 2015, komunalne přizjewjenske zarjadnistwa k identifikowanju wolerjow bjezpłatnje k dispozicji stajitaj.

Z bychu žadanju demokratiskeho hibanja přidatnje móc dawali, prosy iniciatiwa dale wo podpisma. Wyše 900 ludźi podpěruje hižo inicatiwu zjawnje (k přirunanju: to wotpowěduje při ličbje 60.000 Serbow kaž wot 1,2 miliony němskich staćanow podpěrowanej peticji). Pomhajće sobu, zo budźe krótkodobnje wyše 1.000!

Za podpěru přihotowanja wólbneho procesa započatk lěta 2018 (dalše informacije serbskeje a powšitkowneje zjawnosće, statnoprawniski přewod) prosy serbske demokratiske hibanje wo dar spěchowanskemu towarstwu Smy e.V. Kóždy přinosk pomha!

Wróćo