Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski sejm dźěła zaso w prezency na naćisku statneho zrěčenja – zazběh w Trjebinje pola Domowinskeje skupiny na Šusterec dworje

Po mnohich měsacach z online-posedźenjemi koronapandemije dla je so prěnje prezencne posedźenje serbskeho parlamenta 2. apryla w Trjebinje wotměło. Serbski sejm bě na wopyće pola wjesneje skupiny towarstwa Domowiny w Šusterec dworje a bu wot předsydki Angelika Balckowa powitany. Nimo předstajenja domu, kotryž steji pod škitom pomnikow, je wona wujasniła, zo dawa  w Trjebinje dobre sobudźěło mjez sobustawami Domowinskeje skupiny, druhich towarstwow a sobustawami Serbskeho parlamenta. Wona je tež wuzběhnyła, zo dźěła jeje Domowinska skupina stajnje na sensibilizowanju młodźiny. Wona je wobžarowała, zo šulerjo a šulerki Slepjanskeho regiona, kotřiž do lokalneje šule chodźa, žanu wučbu serbšćiny na Běłowodźanskim gymnaziju nimaja a tak žane připóznaće rěč (znajmjeńša jako 2. cuza rěč) nježněje, štož by ke kontinuiće a polěpšenju motiwacije wuknjenju rěče trěbne było. K wopomnjeću woporow ukrainskeje wójny je we tamnej gmejnje bydlaca Edith Pjenkowa jeje swědčenje wo Druhej swětowej wójnje risowała. Serbski sejm je po tym mjeńšinu mjelčenja zapołožił.

Hosćo z Brüssela David Chmelik ze Załožby „Slavonic Europe“ je postup wuwiwanja europskeho projekta ze serbskim wuchadźišćom „Lusatia Glow“ předstajił, kotryž ludźi po cyłej Europje přez kulturu, rěč a hudźbu zwjazać měł. Při tym měli nutřkowne a wonkowne hranicowe regiony EU wažnu rólu hrać a „z ranow stawiznow zwjazowanska wóska“ mjez ludźimi bywać.

Šěsć geografiskich projektowych wotdźělenjow kaž tež tři wobsahowe přesahowace sekcije (medialna, digitalna a muzikaliska) su za časowy rum 2023-24 planowane.

W srjedźišću dnjoweho porjada steješe druhe čitanje naćiska statneho zrěčenja. Po tym zo bě na minjenym posedźenju wobjim žadaneho samopostajowanja wobjednany, dźěše tónraz wo wobjim sobupostajowanja we a zwonka sydlenskeho ruma a wo definiciji sydlenskeho ruma.

Tute zasowidźenje mjez přitomnymi zapósłancami a mnohimi so za samo- a sobuzarjadnistwo serbskeho ludu angažowanymi swěćeše so hač do pózdnjeho wječora, wosebje zaso z wjesołym spěwanjom serbskich ludowych spěwow wšěch regionow Delnjeje, srjedźeneje a Hornjeje Łužicy.

Dźeń přewodźowaše filmowy team Grit Lemkoweje za nahrawanja k filmowemu projektej „Zabyty lud – Das vergessene Volk“.

Wróćo