Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski sejm nimo přestawki dale dźěła

Po wusadźenju zjawnych posedźenjow Serbskeho sejma wotmě so dnja 13.06. znowa prezencne posedźenje we Wojerecach. Njehladajo na to wotměchu so w času wuradźowanskich wobmjezowanjow korona-krizy dla posedźenja jako wideo-konferency. Wuradźowaše so wo změnje jednanskeho porjada Serbskeho sejma, zo bychu so za čas Covid 19 pandemije móhli přewjesć posedźenja jako wideo-konferency tak, zo by so zawěsćiła dźełakmanosć Serbskeho sejma. Wulka wažnosć kładźe so na to, zo by było zaručene simultane přełožowanje. Wo móžnosćach přełožowanja wšitkich dokumentow a protokolow přez přełožowanski běrow je so tohorunja wuradźowało.

Najwažniše wuslědki posedźenja:

Při wuběrku wustawa/ prawo je so etaběrowała eksterna juristiska skupina. Jej předstaji so předźěłany namjet statnego zrěčenja. Z prěnjeho posudka juristow wuchadźa, zo je statne zrěčenje jara dobre a zo wotpowěduje modernym wužadanjam. Detajlowe prašenja so nětko dowujasnja. 3. julija wotměje so přichodna wideo-konferenca, potom budźe statne zrěčenje zjawnosći a juristam přistupne. Wědomostnik prawnistwa za mjezynarodowe prawo prof. dr. Oeter měł so zapřijeć w dašim kroku.

Nimo toho žadachu sej zapósłancy Serbskego sejma, zo so hnydom zakónči stop twarjenja pod škitom pomnikow stejeceje Schrotholz brožnje Starus (přesadźenje wosrjejdź Rowneho w bliskosći wuměłstwoweje brožni Freitag), kiž bě so w februarje 2020 na priwatnu iniciatiwu z brunicoweje jamy wuchowała, zo by so znowa natwariła. Přez to, zo so wotběhi přizwolenja dlija, hrozy irrewersibelne pozhubjenje posledneho přikłada regionalneho serbskeho twarskeho wuměłstwa. Hladajo na masiwne pozhubjenje kulturnych hódnotow přez hórnistwo w zašłych lětdźesatkach žadaja sej wotpósłancy Serbskeho sejma prědnotne wobdźěłanje serbskich naležnosćow we wobłuku přizwoleńskoprawniskich wotběhow.

W kubłanskim wuběrku zaběra so Serbski sejm wosebje ze serbskej wučbu na šulach. Tuž zasadźuje so Serbski sejm za to, zo by so w Bórkowach wutworiła A-rjadownja. W tym zwisku maja so zahajić rozmołwy z lokalnymi institucijemi.

Přichodne posedźenje Serbskeho sejma wotměje so dnja 05.09. w Chrósćicach. Zajmowani hosćo su lubje witani.

Wróćo