Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Serbski sejm předstaja „Program k demokratiskemu samopostajenju serbskeho luda”

W poslednich měsacach zaběraše so Serbski sejm intensiwnje z konkretnym wuhotowanjom přichodneho demokratiskeho samopostajenja serbskeho luda. Z jara wobšěrneho kataloga naprawow wobzamkny 10 dypkow jako jadrowe tezy, kiž nětko serbskemu ludej a na statnych runinach předstaja.

„Program nawjazuje na jadnej stronje kompaktnje na dołho zrawjene ideje, kaž bě je na př. dźěłowa skupina KöR ze zastupjerjemi zwjazka, krajow Sakska a Bramborska kaž tež Serbow 2011 nadźěłała. Namjetowane je na. př., zo by cyły serbski lud dóstał status kolektiwneje prawniskeje wosoby w zmysle korperacije abo zo přewozmje zamołwitsć za planowanje šulskeje syće a šulskeho nošerstwa. Přidružichu so na tamnej stronje mjez druhim žadanja za woprawdźitej runohódnotu serbskeju rěčow w přirunowanju z němćinu w serbskim sydleńskim rumje, za 24-hoźinskimi medijowymi programami kaž tež za wobšěrnymi prawami słyšenja, sobupostajowanja a weta w statnych gremijach. Tutón zasadny program zjima to, za čož so Serbski sejm jako demokratisce wolene ludowe zastupnistwo serbskeho luda zasadźuje a štož nas hromadźe doprědka přinjese", je zapósłanc sejma Tomaš Čornak pśeswědčeny a dodawa: „Jako wjesnjanosta gmejny Njebjelčicy / Nebelschütz móžu rozprawjeć wo wjele razow wopodstatnjenym nazhonjenju, zo stej tak šěroko kaž móžno zapołožone samopostajenje na městnje a přewzaće wosobinskeje zamołwitosće kluč dobreho zhromadneho žiwjenja a wuspěšneho wuwića zhromadźenstwa. To płaći na komunalnej runinje na wsy runje tak kaž za naš mały sebjewědomy lud!”

 1. Serbski lud dóstanje status kolektiwneje prawniskeje wosoby přez wutworjenje zjawnoprawniskeje kooperacije.
 2. Serbski lud organizuje z pomocu ludoweho zastupnistwa, kiž wuńdźe z njeposrědnych, swobodnych, jenakich/runoprawnych a potajnych wólbow, a z pomocu wot njeho zasadźeneje eksekutiwy swoje naležnosće na zakładźe demokratiskeho samopostajowanja a samozarjadowanja (personalna awtonomija).
 3. Dotalna Załožba za serbski lud přeńdźe jako financne zarjadnistwo do eksekutiwy korperacije.
 4. Stat staja korperaciji za samozarjadnistwo dosahace financne srědki z powšitkownych dawkowych dochodow k dispoziciji.
 5. Serbskej rěči stej w serbskim sydlenskim rumje němskej rěči runohódnej a stej cyłemu wobydlerstwu přistupnej.
 6. Serbskemu ludej přewostaja so wobšěrne prawa słyšenja, sobupostajowanja a weto při statnych rozsudźowanskich procesach.
 7. Serbski lud dóstanje na wotpowědne wašnje prawo zwjazkow na skorženje.
 8. Planowanje šulskeje syće za serbske šule kaž tež rozdźělenje wuwučowanskeho personala serbskeje wučby přiwozmje korperacija.
 9. Korperacija stanje so z nošerjom ze zjawnej słužbu kubłanskich institucijow na wšitkich runinach, kaž tež karitatiwnych a socialnych institucijow. Wona wuhotuje swójski šulerski transport.
 10. Serbske zjawno-prawniske rozhłosowe a telewizijne sćelaki kaž tež online-programy staraja so wo wobšěrne a moderne medijowe zastaranje.
 11. Detaile rjaduja so w statnym zrěčenju ze Zwjazkowej republiku Němska, krajom Braniborska a swobodnym statom Sakska.

Pódpěrajće dźěło Serbskeho sejma tež z Wašim darom.

Wróćo