Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian/Wendish People’s Representation

Wuradźowanje Serbskeho sejma w Huštanju

Sobotu, 29.02.2020 je so schadźował Serbski sejm w delnjołužiskim Huštanju (Wüstenhain) na žurli kofejownje Kśišowka. Dźeń započa so ze zeńdźenjom wuběrkow hospodarstwo a regionalne wuwiśe kaž tež wustawa a prawo. Z toho wuńdźe inicatiwne póžadanje, kotrež so na pozdźišim wuradźowanju wobzamkny. Z tutym požadanjom wobzamkny Serbski sejm, zo wobdźěli so aktiwnje na diskusiji wo wodźacym wobrazu „Łužiska strategija 2050“ Dźěłarnje pśichoda Łužycy a zo zasadźi so tam za zajmy serbskego luda na dobro wšitkich Łužičanow a Łužičankow. „Zo by to serbske po cyłej Łužycy znate a prezentne było.“, praji starobna prezidentka Edith Pjenkowa. Serbski sejm přistupi jako załožeński čłon tohorunja wobydlerskej iniciatiwje „Wobydlerski region Łužyca“, zo by we Łužiskej ciwilnej towaršnosći temu wjacerěčnosće jako jednorazowosć a jako stejnišćowy faktor regiona zwužitkowali. Při tym dyrbi so wobydlerske wobźělenje pod aspektom sobupostajowanja přichodneho wuwića zawěsćić.

Poskitk rozmołwy za hosći na spočatku 14. schadźowanja je so žiwje wužiwało. Přeprošenje sejma bě sćěhowała předsydka wokrjesneho sejma OSL, Martina Gregor-Ness. Wona bě wotewrjena a zajimowana na dalšim zhromadnym dźěle, tuž poruči kooperaciju mjaz Serbskim sejmom a tamnišim fachowym wuběrkom wokrjesne huwiśe. Tohorunja pokaza na móžnosće zhromadneho dźěła we wobłujomaj kultura a socialne. Strona VOLT EU je wozjewiła, zo je tematiku Serbow přiwzała do swojeho stronskeho programa a zo chce wuwiće Serbow po puću k samopostajowanju spěchować a podpěrować. Nimo toho předstaji Grundtvig-załožba z. t. swojich nowych čłonow předsydstwa kaž tež swój přichodny zaměr, zo chce so intensiwnje zaběrać ze serbskim prašenjom a z jeho přesadźenjom na politiskej runinje.

Nimo toho rozhori wotpósłancow powěsć ze serbskeje Hornjeje Łužicy: Po šulskim prawje garantowane maćernorěčne kubłanje (§ 2 Sakskeho šulskeho zakonja) a w sakskej wustawje garantowane prawo na pěstowanje a wuwiće zasydleneje rěče a kultury (§ 6 sakskeje wustawy) w praksy statnje zaručene njeje. Na Rabličanskej srjedźnej šuli dyrbja so jednotliwi – swojowólnje z losom wuzwoleni – šulerjo falowacych kapacitow dla ze serbskorěčneje wučby wuzamknyć. To pokazuje, zo nimaja wobstejace prawniske normy žaneje praktiskeje hódnoty. Serbsk sejm wobnowja swoje žadanje za awtonomiju w kubłanskich prašenjach za serbski lud. Zo bychu serbskich staršich při přesadźenju swojich prawow skutkownje podpěrowali, wobnowja Serbski sejm swoje žadanje za přawom zwjazkoweje skóržby za Domowinu w Sakskej. Serbski sejm napomina Domowinu, potrjechenych serbskich staršich při sudniskim přesadźenju swojich wustawowych prawow podpěrować, na př. z financowanjom jězbnych kóštow a zastupnistwa před sudnistwom.

W druhim dźělu posejdźenja wobzamkny 16 přitomnych wotpósłancow sćěhowace požadanja: Na zakładźe § 5 BbgSchulG (Braniborski šulski zakoń) žada sej sejm załoženje delnjoserbskeje rjadownje na šuli w Bórkowach, zo bychu móhli šulerjo, šulerki a starši wužywać swoje prawo nawuknjenja delnjoserbskeje rěče a zo bychu so w postajenych dalšich předmjetach wuwučowali w serbskej rěči. Nimo toho se hobzamkny, pozbudźować Serbow, zo bychu podpěrowali wobydlersku inciatiwu EU „za runoprawosć regionow a naslědnosć regionalnych kulturow “. Tuta iniciatiwa žada sej wot EU, regiony z wosebitosćami, na pśikład z dwurěčnosću, tež wosebje spěchować. Fokus při tym je, wažić sej Łužicu jako wosebity region EU. Za interne dźěło Serbskeho sejma wobzamkny so powyšenje kwality workshopow, kiž zmóžnjeja wotpósłancam swoje skutkowanje reflektować a swoje dźěło profesionalizować.

Podpěrajće dźěło Serbskeho sejma z Wašim darom! Za darowe wopodstatnjenje mjeno a adresu w formularowej lince za zaměr wužiwanja

Wróćo