Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung
Sorbian People’s Representation

Čehodla trjebamy my Serbja sejm?

Chcemy jako lud spóznajomni być!

Po měrniwej rewoluciji 1989 smy jako Serbja w Hornjej a Delnjej Łužicy kaž w spodźiwnym, njerozrisanym stawje žiwi. Na jednej stronje dóstachmy drje wjace swobody, štož smy dołho parowali. Na druhej stronje dyrbimy pak spóznać, zo naša kulturna identita dramatisce woteběra: Naša maćeršćina je wohrožena, nimamy žadyn instrument politiskeho samopostajowanja a smy w koncerće swobodnych ludow w Europje bjez hłosa.

Někotři samo twjerdźa, zo je čas Serbow wotběžał, zo je serbski lud pječa bórze na kóncu abo w stawiznach čłowjestwa jenož hišće někajke přispomnjenje na kromje.

My pak měnimy: Tak daloko njesmě scyła přińć! Ženje njebě čas tak zrały kaž dźensa, zo sej spřitomnimy a wuwědomimy a skónčnje zwoprawdźimy, štož smy dlěje hač sto lět stajnje zaso spytali: Samopostajowanje!

K samopostajowanju słuša 
kmany instrument!

Puć k samopostajowanju wjedźe jeničce přez demokratisce legitimowane zastupnistwo cyłeho serbskeho ludu – přez Serbski sejm.

Přilubjenje Zakładneho zakonja Zwjazkoweje republiki Němskeje, zo ma wša móc z ludu wuchadźeć (art. 20/2) a zo zepěra so suwerenita na cyłk ludu, dyrbi tež za nas Serbow płaćić. My njesměmy při rjadowanju swójskich naležnosćow hižo dlěje swoje prawa w federalnym staće zanjechać.

Tohodla dyrbimy so wšitcy dojednać, so hromadźe namakać a w swobodnym diskursu so organizować. Wot swojich němskich susodow, kotřiž nas wobdawaja a z kotrymiž smy zhromadnje měr-niwje žiwi, směmy sej tute prawo wužadać.

Swójske zastupnistwo Serbow njeje někajka jałmožna, wo kotruž měli prosyć. Wone wotpowěduje zakładnemu zakonjej Němskeje, charće EU wo zakładnych prawach a Lissabonskemu zrěčenju z lěta 2007.

W Europje je wjele małych ludow

My njejsmy sami! W mnohich regionach Europy je runja nam Serbam wjele małych ludow. Tute su so w zańdźenych lětdźesatkach zhrabali, sej politiske samopostajowanje wužadali a zdobom swoju identitu skrućili a swój wonkowny profil wobjasnili. Wosebje pozběhnychu wone swój hłós a pohonjuja ideju swobodneje a kooperatiwneje Europy z dobrymi susodskimi poćahami. Wot nich chcemy wuknyć, na jich pomoc twarić a wizije dobreho, wnučkokmaneho žiwjenja zwoprawdźić.

Znamjo Serbskeho sejma je płód lipy

Swjaty štom w słowjanskej mytologiji je lipa. Wona symbolizuje centrum zhromadnosće a zwuraznja swobodu a zbožo. W mnohich serbskich zwiskach jewi so lipowe łopjeno abo třiłopjenowy lipowy štom.

Měnimy: Čas zrawjenja tu je. Serbska kultura ma swětej něšto dać, štož ma runje dźensa esencielny wuznam: mjenujcy wolu k měrej, zhromadnosć kaž tež zwjazanosć z přirodu. Tohodla mamy lipowy płód za swoje znamjo. Tři »worješki«, kotrež na zhromadnej šišće wisaja, předstajeja za wolu, pytać za zhromadnym skutkowanjom ze wšěmi Serbami a serbskimi skupinami a sylnić pluralnu towaršnosć we woběmaj Łužicomaj.

Křidleško lipoweho płodu njech spožči našej prócy lochki, spomóžny a zbožowny zlět!